Lizard

Lizard

Pin
Bronze
3 3/4″ x 1 3/4″

Blue-green patina shown
Coral cabuchon eyes shown